מה לומדים בתכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך?
תכנית מאפשרת לסטודנטים המשרתים בצה"ל ובמערכת הביטחון להיחשף לידע מתחומי הניהול, משאבי אנוש, חקר ארגונים, כלכלה ומשפט ולהתמחות בנושאים הקשורים למנהיגות חינוכית, מדיניות ופתוח ארגוני, חדשנות ושינוי, הערכה ועוד.
 
בבסיס התוכנית מספר עקרונות:
גישה בין- תחומית שמטרתה להביא את קדמת הידע הקיים כיום בניהול ארגונים כללים, תוך יישום ידע זה לתוך ההקשר הספציפי של מערכות חינוכיות ומתוך תפיסה כוללת וערכית של מערכות חינוך בישראל. גישה זו תאפשר להכשיר מנהיגים מומחים אשר ידעו להצעיד את מערכת החינוך לכיוון של ערכיות, מצוינות וחדשנות.
איור ראש אדם ובתוכו צפות מחשבות

 
למידה מתמדת אשר תתאפשר מתוך תהליכים של הפריה הדדית. התכנית תשלב עבודה בקבוצות
קטנות ופיתוח מיומנויות של עבודת צוות.
 
התפתחות אישית גיבוש חזון אישי ופיתוח מודעות להקשר הרחב, הערכי והבינתרבותי של מערכות חינוך. התוכנית תשלב קורסים בעלי אופי סדנתי בו יוכלו המשתתפים לנתח את תהליכי ההתנהגות שלהם כמנהיגים וכמנהלים.
 
הכשרה מעשית שמטרתה חיבור בין תיאוריה למעשה. התוכנית תכלול תהליך של חונכות, שבו יוכל כל סטודנט ללמוד ולחוות את תפקיד המנהל הלכה למעשה. במסגרת התכנית ילווה הסטודנט מנהל בית ספר, אשר ישמש כחונך בתהליך הלמידה.

 
הקורסים הנלמדים בתכנית:
 
מערכת החינוך בישראל - עוסק בהכרת ההיסטוריה של מערכת החינוך הישראלית, המבנה הארגוני שלה, הרציונל העומד בבסיסה ודרכי פעולתה וזאת בהקשרים משתנים של המציאות הישראלית אל מול גישות חינוכיות אלטרנטיביות המאתגרות את מערכת החינוך הממלכתית.
 
משפט וחינוך -  הקורס מפגיש את הלומדים המכשירים עצמם לעיסוק בניהול והנהגה של מערכות חינוך עם ההסדרה המשפטית של החינוך בישראל, וזאת הן בהיבטים הקובעים את מדיניות החינוך והן בהיבטים המסדירים את חיי היומיום של תלמידים בבתי הספר. הקורס מציג את הסוגיות השונות בהתייחס אל החקיקה והפסיקה בכל אחד מהנושאים, תוך הדגשת ההקשרים החברתיים, הרעיוניים והפוליטיים והשפעתם על התפתחות הדין בתחום זה.

 שיטות מחקר וסטטיסטיקה - מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע ומיומנות בהבנת מחקרים כמותניים ובביצוע וקריאה עצמאית של מחקרים. לקורס ארבעה חלקים עיקריים: שיטות מחקר, סטטיסטיקה תיאורית,  הסקה סטטיסטית ולימוד בסיסי של תוכנת הSPSS לעיבודים סטטיסטיים עיקריים הנדרשים בעולם התוכן הנלמד
 
התנהגות ארגונית - קורס זה כולל מבוא כללי להתנהגות ארגונית בארגונים בכלל ובארגוני חינוך בפרט. הקורס כולל הכרת מאפיינים של פרטים, קבוצות, וארגונים. מטרת הקורס לחשוף את התלמיד למאפיינים התנהגותיים ומבניים בניהול. נלמד להכיר קשרים בין גורמי אישיות, ערכים, ומאפיינים אחרים של פרטים לתפקידיהם ותוצאות פעילותם בארגון. כמו כן נכיר השפעות ההתנהגות מנהלים על תהליכים קבוצתיים ותוצאות ארגוניות ונבחן תהליכים ברמת הארגון כמו תרבות ארגונית, למידה ארגונית ומבנה ארגוני. במקביל לספר הלימוד וההרצאות, נצפה בסרטים ונשתתף בתרגילי למידה חווייתית.  

סוגיות בניהול משאבי אנוש - מטרת הקורס היא לדון בעקרונות בסיסיים של ניהול משאבי אנוש בארגונים, וליישמם למוסדות חינוך מסורתיים וחדשניים. בנוסף הקורס יספק ידע תיאורטי ומעשי, הבנה, מיומנויות וכלים הדרושים לטיפול אפקטיבי בהיבטים הנוגעים לניהול השוטף של המשאב האנושי המנוהל על ידם. הסטודנטים יעסקו בבירור מודלים תיאורטיים, בדיון בתוצאות מחקרים, בניתוח אירועים, ובהערכת טכניקות ניהול.  
 
שינוי וחדשנות חינוכית – קורס זה שם דגש על מגמות של שינוי ושל חדשנות בפעולה החינוכית וכן בפעולתם של ארגוני החינוך השונים. הקורס יתנהל במתכונת סדנתית-התנסותית בשילוב חומר תיאורטי. דגש מיוחד יינתן לניתוח של מצבים המערבים תהליכי שינוי מחד, והצגת דרכי ההתנהגות של המשתתפים כחברים בארגוני חינוך תוך שימוש בתיאוריות ואסטרטגיות חדשניות-יצירתיות מאידך. הקורס יקנה למשתתפים ידע,מיומנויות ותפיסת עולם, לגבי אבחון והטמעת שינוי ארגוני במערכת החינוך.
 
טכנולוגיות בחינוך – הקורס מציג סוגיות יסוד בנושא שילוב מחשבים בחינוך. הוא מקנה ללומדים הכרות עם הרציונל של שילוב התקשוב בחינוך והכרות עם סביבות למידה מתוקשבות מסוגים שונים. כמן כן הקורס עוסק בשאלות של ישום הרציונל בשטח ומתייחס לשאלות של הטמעה וניהול שינוי ברמת היחיד וברמת המערכת.
 
מנהיגות חינוכית היום - מערכת החינוך מהווה מערכת מורכבת עם צמתי החלטה יומיומיים ומגוונים, ולפיכך דורשת בנוסף לניהול איכותי, גם החלטות מנהיגותיות ברמות בית-ספריות שונות. מנהיגות חינוכית כמופע התנהגותי ייחודי מבוזר בין תפקידים שונים ומושפע מהאינטראקציות הבינאישיות במרחב הבית ספרי. מודלים ותיאוריות שאומצו מתחומי ניהול והמנהל הכלליים אל תוך בית הספר, הצליחו במידה חלקית בלבד להסביר את תופעת המנהיגות הבית ספרית וכמעט שלא חוללו שיפור ביישומה במערכת החינוך. בשני העשורים האחרונים, הצורך החיוני בחידוד המשמעויות של מנהיגות חינוכית בבית הספר כארגון ייחודי, הביא למחקר ופיתוח של מודלים ותיאוריות שיש להם רלוונטיות ותוקף במסגרות חינוכיות ובהן הסמינר עוסק. מבחינה דידקטית, הסמינר מציע אינטגרציה בין שדה המחקר העכשווי ומרחב הניסיון האישי וקולקטיבי של הסטודנטים, מנקודת מבט ביקורתית ובאוריינטציה של סביבת ניתוח אירועים.
 

היכרות עם מערכת החינוך: היבטים מעשיים – מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים לראות, לנתח ולחוות את העשייה החינוכית בבית הספר באמצעות הכלים התיאורטיים אותם למדו בקורסים קודמים בקורס זה ייצאו הסטודנטים לארגוני חינוך, יפגשו עם מנהלים בארגונים אלה וינתחו את התהליכים החינוכיים בסדנאות.

בתי ספר אוטונומיים- ניהול עצמי - הקורס מציג תפיסות השונות של יישום אוטונומיה בבתי ספר ומאפייני דפוסי קבלת ההחלטות בבתי ספר אוטונומיים, בשונה מבתי הספר ה"רגילים". אף שהצלחתם של מודלים אוטונומיים בניהול בתי ספר ובעיקר זה של הניהול העצמי, בעולם ובארץ,אינם חד משמעיים, משרד החינוך בישראל החליט על מיזם של מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי מ 2012, ובכך יש לראות משנה חשיבות להבנה מעמיקה יותר של התופעה על גווניה השונים.

מדיניות הערכה בישראל - הערכה היא כלי ניהולי ויש לה מקום מרכזי בתהליכי מעקב, התעדכנות וקבלת החלטות ניהוליים בכל רמות המערכת החינוכית. היא נעשית בזיקה לזיהוי צרכים, קביעת מטרות, בחינה של תהליכים ושל התוצאות. באמצעות תהליכי הערכה יכולים מוסדות חינוכיים לפתח תרבות המשקפת שקיפות, אחריות ואחריותיות בצד שאיפה מתמדת לשיפור לאיכות ולמצוינות. הקורס נועד להציג בפני הלומדים את סוגיות מרכזיות במדיניות ההערכה בישראל.